Nabin K Bhattarai
Ma Maya Laudina
Nabin K Bhattarai
Nabin K Bhattarai
  • 95 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Birsana khojchu jhan yaad badhcha manma 
Charyai dincha purano ghau tanma
Kina ho gayau ghayal banai malai
Sakina maile bujhauna yo manlai
Samjhai na deu malai samhalna ma paudina
(Ma maya laudina) x3

Verse:1

Chorera lagyau mera ti khusi jahile
Bina muskan jiyeko chu ma ahile
Girido rahecha thahai napai najarma
Na gara kar chumna lai yo adharma
Bhuli deu malai sapana ma chaudina
(Ma maya laudina ) x3

Verse:2

Samjhai na deu malai
Ma maya laudina
Samhalna ma paudina
Ma maya laudina
Bhuli deu malai
Ma maya laudina
Sapana ma chaudina
Ma maya laudina
Chords
[D]Birsana khojchu jhan [Bm]yaad badcha m[G]aannma
[Em]Charae dincha [D]purano ghau tanama
[D]Kina khakro yo [Bm]ghayal banae [G]malai
[Em]Sakina maile bhujauna yo [D]mannlai
[A]Aljai nadeu ma[D]lai s[A]ambhalna ma pau[D]dina
[Em]Ma maya laudi[D]na [Em]ma maya laudia[D]na...

[D]Chorera lagyau [Bm]mero ti khusi ja[G]hile
[Em]Bina muskan jiye ko chu ma a[D]hile
[D]Ferido rahecha [Bm]thahai napae naza[G]rma
[Em]Nagara kara chumna lai yo adh[D]arma
[A]Bhulideu m[D]alai s[A]apnama ma c[D]haudina
[Em]Ma maya lau[D]dina...

[A]Aljai nadeu [D]malai ma [Em]maya lau[D]diana
[A]sambhalna ma [D]paudina ma [Em]maya lau[D]diana
[A]Bhulideu m[D]alai ma [Em]maya laud[D]iana
[A]sapnama ma [D]chaudina ma [Em]maya lau[D]diana

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com