Nabin K Bhattarai
Halla Nagara
Nabin K Bhattarai
Nabin K Bhattarai
  • 88 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara) x2
Paila afai chala samjha timi
Bato afai roja socha timi
Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara

Verse:1

(Bhawana lai chopi rakhi halla nagara
Irshyalu dherai hunchan salla nagara) x2
Jalne dherai hunchan bujha timi
Bahana anek banchan bhoola timi
Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara

Paila afai chala samjha timi
Bato afai roja socha timi
Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara

Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara
Paila afai chala samjha timi
Bato afai roja socha timi
Man mai kura rakhi halla nagara
Kura katne dherai hunchan salla nagara
Chords
M[Em]anmai kura rakh[C]i hall[D]a nagara
Kurakatne dherai huncha[Em]n sallah nagara
P[Em]aila a[D]afai chala s[C]amjha [Em]timi
Bato aa[D]fai roja so[C]cha [Em] timi
M[Em]anmai kura rakh[C]i hall[D]a nagara
Kurakatne dherai huncha[Em]n sallah nagara

Verse:1

Bha[Em]wana lai chopi rakhi h[C]alla n[D]agara
Erashalu dherai hunchan sal[Em]lah nagara
Ja[Em]lne d[D]herai hunchan [C]bujha [Em] timi
M[Em]anmai kura rakh[C]i hall[D]a nagara
Kurakatne dherai huncha[Em]n sallah nagara

P[Em]aila a[D]afai chala s[C]amjha [Em]timi
Bato aa[D]fai roja so[C]cha [Em] timi
M[Em]anmai kura rakh[C]i hall[D]a nagara
Kurakatne dherai huncha[Em]n sallah nagara

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com