Sabin Rai
Jau Ki Basu
Sabin Rai
Sabin Rai
  • 43 credits
  • 6 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Na na na na 

Maya timile kahile gare
Jasto malai lagdaina
Khali dosh didai ayeu malai
Kina ho kaile bujhina
Jasto appati aye pani hami majh
Sangai hunchu ma bhanthyeu pahile
Kaha gayo tyo timro jagar
Kaha sukyo maya ko sagar
Jau ki basu kina ki
Ajai lagcha timro maya malai
Ruwau ki hasu kaso garu aba ma
(Timi nai bhana na)X4

Verse:1

Praya sangai hunthyeu
Tyasto kunai sankoch thiyena
Bistarai pariwartan dekhayeu
Kina ho kahile bujhina
Kahile kahi yeso ma samjhanchu
Kati sajilo cha birsa bhannu
Samjhera ta hera ekchoti timi
Kati garo cha feri birsanu

Jau ki basu kina ki
Ajai lagcha timro maya malai
Ruwau ki hasu kaso garu aba ma
(Timi nai bhana na)X4

Na na na na na na na

verse:2

Chahekothe timilai hridaya dekhi
Timi sath theu, khusi theu
Zindagi safal thyo kaha galti bho
Jau ki basu kina ki
Ajai lagcha timro maya malai
Ruwau ki hasu kaso garu aba ma
(Timi nai bhana na)X4

Maya timile kahile gare
Jasto malai lagdaina
Chords
[C#m]maya timile kah[G#m]ile garey jas[A]to malaai la[B]agdaina
[E]khaali dosh didai[C#m] aayau malaai k[A]ina ho kahile b[B]ujhina
[C#m]jasto aapatti a[G#m]aye pani haami maaj[A]h sangai hunchhu ma b[B]hanthyau pahiley
[E]kahaa gayo tyo timr[C#m]o jaagar kaha[A]a sukyo mayako[B] saagar
[E]jaau ki basu[B] kina ki [A]ajhai laagchha ma[B]ya timro malai
[E]ruwaau ki h[B]aasu kaso[G] garu ab[A]a ma[B]
timi nai bhan[E]a na [B]x4 [F] [A]

[C#m]praaya sangai h[G#m]unthyau tyast[A]o kunai sank[B]och thiyena
[E]bistarai pariwart[C#m]an dekhayau kin[A]a ho kahile buj[B]hina
[C#m]kahile kaahi ye[G#m]so ma samjhanchhu k[A]ati sajilo chha birsa[B] bhannu
[E]samjhera ta hera ek[C#m] choti timi k[A]ati gahro cha [B]pheri birsanu
[E]jaau ki basu[B] kina ki [A]ajhai laagchha ma[B]ya timro malai
[E]ruwaau ki h[B]aasu kaso[G] garu ab[A]a ma[B]
timi nai [E]bhana[B] na [F]x4[A]

[C#m]chaheko thiye t[G#m]imilai hriday[A]a dekhi timi[B] saath thiyau khushi thiye
[E]jindagi safal thi[C#m]yo kaha galti b[A]ho [B]
[E]jaau ki basu[B] kina ki [A]ajhai laagchha ma[B]ya timro malai
[E]ruwaau ki h[B]aasu kaso[G] garu ab[A]a ma[B]
timi n[E]ai bh[B]ana [F]na[A] x4

[C#m]maya timile kah[G#m]ile garey jas[A]to malaai la[B]agdaina

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com