Rohit Shakya, Sajjan Raj Vaidya
Mellow
Rohit Shakya
Rohit Shakya
  • 18 credits
  • 5 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Hijo aja timro mero
Kura kani hudai
Bholi parsi maya preeti
Basne ho ki katai
Aile lai ta rakhi rahechu
Samhalera mutu
Tara bholi katai timile
Chori lane ho ki

Bhana matra timi lai
K chahincha dinchu
Ma sabai
Tar chhiya chhiya mutu
Mero nagari dinu hai
Timilai nai kurda kurdai
Bitla hai yo jindagi
Tesaile auna maya chito

Kahile kahi madhya raatma
Timro yaad le malai
Uthdai dincha feri sutnai
Nasakine gari
Maya k ho thaha thiyo
Jasto lagthyo pahile
Yesari nai kasailai
Khoje thiyina kahile

Bhana matra timi lai
K chahincha dinchu
Ma sabai
Tar chhiya chhiya mutu
Mero nagari dinu hai
Timilai nai kurda kurdai
Bitla hai yo jindagi
Tesaile auna maya chito

(Mutu nai thamna nasakine
Testo maya ye Kanchi
Nagarana hai)x2
More Lyrics from Rohit Shakya
Chords
H[A#]ijo aja timro m[Gm]ero
Kura k[Dm]ani hu[A#]dai
B[A#]holi parsi m[Gm]aya preeti
B[Dm]asne ho k[A#]i katai
A[A#]ile lai ta rakh[Gm]i rahechu
S[Dm]amhalera [A#]mutu
T[A#]ara bholi katai [Gm]Stimile
C[Dm]hori lane [A#]ho ki

Bhana m[Cm]atra timi lai
K chahincha d[F]inchu
M[A#]a sabai
Tar c[Cm]hhiya chhiya mutu
Mero n[F]agari dinu h[A#]ai
Timil[Cm]ai nai kurda kurdai
Bitla h[F]ai yo jindagi
Tesaile a[D#]una maya ch[F]ito

K[A#]ahile kahi madhya r[Gm]aatma
Timro ya[Dm]ad le m[A#]alai
Ut[A#]hdai dincha feri sut[Gm]nai
N[Dm]asakin[A#]e gari
M[A#]aya k ho thaha t[Gm]hiyo
Jasto l[Dm]agthyo p[A#]ahile
Y[A#]esari nai kasaila[Gm]i
K[Dm]hoje thiyin[A#]a kahile

Bhana m[Cm]atra timi lai
K chahincha d[F]inchu
M[A#]a sabai
Tar c[Cm]hhiya chhiya mutu
Mero n[F]agari dinu h[A#]ai
Timil[Cm]ai nai kurda kurdai
Bitla h[F]ai yo jindagi
Tesaile a[D#]una maya ch[F]ito

(M[A#]utu nai thamna nasakine
T[Gm]esto maya ye Kanchi
N[Gm]agaran[A#]a hai)x2
More Chords from Rohit Shakya

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com