Rohit John Chettri
Timi Nai
Rohit John Chettri
Rohit John Chettri
  • 44 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
(Timi nai yo man le chaheko
Yo manle rojeko ek mitho dhoon
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero) x2
(Hijo samma eklai khai kaha ma
Ekanta ma rudai thiye
Kina hola
Kolahal ma haraune man aja
Timilai nai khojdaicha
Kina hola) x2
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero

Verse:1

Tadha huda kheri ekaichin timi
Yo man runcha khai kina
Ma bujhna sakdina
Sambandha kasto yo gahilo hamro
Antim saas samma yaad rahane bho
Hijo samma eklai khai kaha ma
Ekanta ma rudai thiye
Kina hola
Kolahal ma haraune man aja
Timilai nai khojdaicha
Kina hola
Timi nai yo man le chaheko
Yo manle rojeko ek mitho dhoon
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero
Chords
(T[E]imi nai Yo maanale chaheko Yo maanale r[C#m]ojeko Ek mitho d[A]hoon
T[E]imile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai m[A]ero)x2

(H[F#m]ijo samma eklai k[D]hai kahama E[Bm]kantama rudai[E]thiye Kina hola
K[F#m]olahalma haraun[D]e yo maan aaja T[Bm]imilai nai khojdai[E]cha Kina hola)x2
T[E]imile yo jiwanma aayera Rangai diyau s[C#m]apanaharu Sabainai m[A]ero

T[E]adha huda kheri ekaichin timi
Y[Bm]o man runcha khai ki[A]na Ma bujhna sakdina
S[E]ambandha kasto yo gahiro hamro
A[Bm]ntim saas samma yaa[A]d rahane bho

H[F#m]ijo samma eklai k[D]hai kahama E[Bm]kantama rudai[E]thiye Kina hola
K[F#m]olahalma haraun[D]e yo maan aaja T[Bm]imilai nai khojdai[E]cha Kina hola E
T[E]imi nai Yo maanale chaheko Yo maanale r[C#m]ojeko Ek mitho d[A]hoon
T[E]imile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai m[A]ero

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]