Nepathya
Samsajhaima
Nepathya
Nepathya
  • 63 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Sam sajhai ma kag karai rahyo
Khai ke ke kahile lyaune ho
Murcha ma sune ko geet
Ma thaki sake
Lau ke yaha ke bho
Sam sajhai ma kag karai rahyo
Khai ke ke khabar lyaune ho

Verse:1

(Samaya ko kuruk chaya
Himal ma pare jasto chha
Dunai ko ragat ma Rolpako ghauma) x2
Sirani ma phool le siuri
Nidauna ma sakdina
Aakash ka kura ma kehi ni bujdina
Chhada chulla pokhiyera
Dukha pida angaldai
Au sangai basera ek arkalai bujaura
Udas chhau madur geet gau
Sam sajhai ma kag karai rahyo
Khai ke ke khabar lyaune ho
Chords
Samsanjhaima kaag karai rahy[B]o
K[C#m]hai k k khabar lyau[E]ne ho
M[E]urchana mareko geet sunda sundai [G#m]
M[C#m]a thaaki sakey
L[B]au k k yaha huney h[E]o
Samsanjhaima kaag karai rahy[B]o
K[C#m]hai k k khabar lyau[E]ne ho
[E] Haa…[B].haa [A]Haa…[E]haa.. x2
S[E]amaya ko kurup chhaaya
Himal maa parey[C#m] jasto chha
Dunai ko ragat maa ta
R[B]olpa ko ghau ma[E]a
S[B]irani ma phool siuri nidau[C#m]na ma sakdina [E]
A[B]adarsha kaa kura ma keh[C#m]i ni bhujdina [E]
C[C#m]hhata chhulla pokhiye[E] ka
D[C#m]ukha peer aangal[E]dai
A[B]au sangai basera ek ark[E]a lie boojhau
Y[B]o udasi chhyan madhu[E]r geet gaaun
Samsanjhaima kaag karai rahyo[B]
K[C#m]hai k k khabar lyau[E]ne ho
Outro:
[E]Haa…[B].haa.. H[A]aa…h[E]aa.. x4

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com