Neetesh Jung Kunwar
Pari
Neetesh Jung Kunwar
Neetesh Jung Kunwar
  • 101 credits
  • 6 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Timro sundartako bayan
Daiba le ni garna sakena
Tara koshish nagarya haina usle
Matra sochma sabda bharna sakena
Kunni kaha bata ayau
Yahako pakkai ni hoinau
Launa maile thamyaunai sakina
Tyo kalo kalo nayan
Ani sunkeshari kesh
Dekheko k thiye
Ma hosh mai auna sakina

Chorus:

Timi pari ta hainau
Bhanne hola yaha kayau
Tara mero lagi timi
Kunai apsara bhanda
Kehi ni kami chainau
Timi kehi ni kami chainau

Verse:1

Holan kati chahane haru timilai
Tyo kurale malai kehi farak pardaina
Tara najik kohi aai timi sanga bolda
Bhitra bata malai ramro lagdaina
Sayad maya ho ki yo
Athawa jalan ho ki mero
Launa kohi aai malai bujhaideuna
Aru sanga timro kura
Malai garna man chaina
Mero maya timi nai bhanideuna

Chorus:

(Timi pari ta hainau
Bhanne hola yaha kayau
Tara mero lagi timi
Kunai apsara bhanda
Kehi ni kami chainau
Timi kehi ni kami chainau) x2
Chords
T[G]imro sundarta ko ba[C]yaan

D[D]aiba le ni garna saken[G]a aa

T[G]ara koshish nagarya hoina [C]usle

M[D]atraa sochma shabdha bharna sak[G]ena

K[G]uni kaha bata aaya[C]u yaha ko pakai ni hainau

L[D]auna maile thamyauna sakin[G]a aa

T[G]yo kalo kalo tyo nayan an[C]i sun kesh kesha

D[D]ekheko k thiye ma hosh ma aauna s[G]akina

Timi p[C]ari ta hainau vanne h[D]olan yaha kaiyau

Tara m[C]ero lagi timi kunai ap[D]sara vanda kehi ni kami chaina[G]u

T[G]imi k[C]ehi ni[G] kam[G]i chainau
Verse:1
H[G]olan kati chahane haru t[C]imlai

T[D]yo kura le malai kehi farak [G]parena

T[G]ara najik kohi aaye timi sanga b[C]olda

B[D]hitra bata ramro lagdai[G]na

S[G]ayad maya ho ki yo athawa j[C]alan ho ki mero

L[D]auna kohi aai malai bujhaideu n[G]a aa

A[G]ru sanga timro kura malai g[C]arna mann chaina

Mero m[D]aya timi nai vani deu n[G]a

Timi p[C]ari ta hainau vanne h[D]olan yaha kaiyau

Tara k[C]ure maile mahinau kina ki a[D]psara vanda kehi ni kami chaina[G]u

T[G]imi k[C]ehi ni[G] kam[D]i chainau

Timi[C] pari ta hainau vanne h[D]olan yaha kaiyau

Tara [C]mero lagi timi kunai a[D]psara vanda kehi ni kami chaina[G]u

T[G]imi k[C]ehi ni[G] kam[D]i chainau

T[G]imi k[C]ehi ni[G] kam[D]i chainau

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com