Neetesh Jung Kunwar
Hamro Nepal Ma
Neetesh Jung Kunwar
Neetesh Jung Kunwar
  • 101 credits
  • 6 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Ghar aangam ani sathi bhai 
Darshan namaste hai sabailai
Sukha dukha bhannau yastai raicha
Ko aafno bideshma ko parai
Thula sahar yaha beglai sochai
Aaipuge ma pani kehi garnalai
Sabai lai samjhana man bat nai
Aasha cha maya yo namaros hai
Mero tan ahile yaha bhaye ni
Man bhane sannani utai cha
(Hamro nepal ma)x2

Man thiyena yaha aaunalai
Mari meti dhan kamaunalai
Ke garnu desh bhari berojgari
Thamna sakiyena rinko bhari
Aama meri timi kshtiz pari
Yad aaucha jhal jhali mutu bhari
Baba ra bahini lai thikai cha ni
Samjhan chan hola ni malai pani
Mero tan ahile yaha bhaye ni
Man bhane sannani utai cha
(Hamro nepal ma)x2

Verse:1

Maya meri timi narunu hai
Aune chu ma ali parkhanu hai
Jindagi ma mero timi bahek
Koi chaina chitta nadukhaunu hai
Sanchai chu ma pira nalinu hai
Samaya le kaha puraidyo khai
Mero tana ahile yaha bhayeni
Mann bhane sannani utai cha
(Hamro Nepal ma)x2
Hoooo mero tana aile yaha bhayeni
Man bhane sannani utai cha
Hamro nepal ma
Pyaro Nepal ma
Chords
G[G]har aagana ani sa[Cadd9]thi bhai

D[G]arshan namaste hai s[Dsus4]abai lai

S[G]ukha dukha bhannu y[Cadd9]estai raicha

K[G]o aafno bidesh,ma k[Dsus4]o parai

T[Cadd9]hula sahara yaha b[Dsus4]eglai sochai

A[G]aipuge ma pani kehi [Dsus4]garna lai

S[Cadd9]abai lai samjhana m[Dsus4]an bata nai

A[G]asha cha maya yo na[Dsus4]maros hai

Mer[G]o tana aile yaha[Cadd9] bhayeni

M[G]an bhane saan nani ut[Dsus9]ai cha

H[G]amro [Cadd9]Nepal ma

H[G]amro [Dsus4]nepal ma

M[G]ann thiyena yaha a[Dadd9]una lai

M[G]arimeti dhan kamau[Dsus4]nalai

K[G]garnu desh bhari beroj[Cadd9]ari

T[G]hamna sakiyena ri[Dsus4]n ko bhari

A[Cadd9]ma meri timi ch[Dsus4]itij pari

Y[G]aad aucha jhalajhali m[Dsus4]utu bhari

B[Cadd9]aba ra bahini lai t[Dsus4]hikai cha ni?

S[G]amjhanchan hola ni [Dsus4]malai pani


Mero t[G]ana aile yaha b[Cadd9]hayeni

M[G]ann bhane saan nani u[Dsus4]tai cha

H[G]amro [Cadd9]Nepal ma

H[G]amro [Dsus4]Nepal ma

M[G]aya meri timi na[Cadd9]runu hai

A[G][une chu ma ali par[Dsus4]khanu hai

J[G]indagima mero ti[Cadd9]mi bahek

K[G]oi chaina chitta nad{Dsus4]khaunu hai

S[Cadd9]anchai chu ma pira na[Dsus4]linu hai

S[G]amaya le kaha p[Dsus4]uraidyo khai

Mero ta[G]na ahile yaha b[Cdd9]hayeni

M[G]ann bhane saan nani [Dsus4]utai cha

H[G]amro [Cadd9]Nepal ma

H[G]amro [Dsus4]Nepal ma

H[Dsus4]oooo

M[G]ero tana aile y[Cadd49aha bhayeni

M[G]ann bhane saan nani [Dsus4]utai cha

H[G]amro [Cadd9]Nepal ma

H[G]amro [Dsus4]Nepal ma

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com