Sanup Paudel
Daiba Hey
Sanup Paudel
Sanup Paudel
  • 55 credits
  • 4 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Kahile aucha hola tyo ekdin
Jaha bhari nahos yo jiwan
Jaha eutai banos bipana sapana
Ani bairi nahos afnai man

(Bhidma khoju ki ekantama khoju
Shishirma khoju ki basantama khoju
Daiba hey tyo sapana ko gau
Cha kaha malai dekhau) X2

Verse:1

(Udauchau kahile aakashma badal sari) X2
Jhari dinchau malai kina banai jhari
Bagchu ma feri pani khahare kai bhel bani
Lahar haru diyau sagar cha khai kaha
Sapana haru diyau sansar khai kaha

Daiba hey tyo sapanako gau
Cha kaha malai dekhau
Chords
Strum: |D Udud UD D|
Capo 1st fret
Kahile a[A]ucha hola t[C#m]yo ekdin
Jaha b[D]hari nahos yo jiw[E]an
Jaha e[A]utai banos bipan[C#m]a sapana
Ani b[D]airi nahos afnai m[E]an

(B[A]hidma khoju ki ek[F#m]antama khoju
Shi[D]shirma khoju ki bas[E]antama khoju
Daiba h[A]ey[F#m] tyo sapana ko g[E]au
Cha ka[A]haaa[F#m] malai dekh[E]au) X2

Verse:1

(U[F#m]dauchau kahile aak[A]ashma
Ba[E]dal sari ho[A]) X2
Jh[F#m]ari dinchau malai kin[A]a banai jhari
B[F#m]agchu ma feri pani khah[E]are kai bhel bani
L[A]ahar haru diyau sag[F#m]ar cha khai kaha
Sapa[D]na haru diyau sa[E]nsar khai kaha

Daiba h[A]eyyy [F#m] tyo sapanako g[E]au
Cha ka[A]haaa[F#m] malai de[E]khauu[A]u

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com