Sagar Ale Magar
Palla Gharki Kanchi nani
Sagar Ale Magar
Sagar Ale Magar
  • 25 credits
  • 6 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Haa Haa...
(Hey palla gharki kanchhi nani)x2
Muskurau cheu lajai namani
(Hey palla gharki kanchhi nani)x2
Muskurau cheu lajai namani
Haa Haaa Haa...

Verse:1

(Kahile ta kesh chhardai
Kahile ta aankha tardai)x2
Kahile ta kammar bhachdai
Chamma chamma chamma nachdai
Duniyako darai namani
(Hey palla gharki kanchhi nani)x2
Muskurau cheu lajai namani
Haa Haaa Haa...

Verse:2

(Kahle ta chahana mai
Kahile ta bahana mai)x2
Ali ali gardai
Maskidai aaucheu chheu mai
Duniyako darai namani
(Hey palla gharki kanchhi nani)x2
Muskurau cheu lajai namani
Haa Haaa Haa...
Chords
H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah ha[Cm]h hah

H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah ha[Cm]h hah


Hey p[Cm]alla ghar ki kanchi nani

Hey p[Cm]alla ghar ki kanchi nani

M[D#]uskurau che u[A#]u lajhai na[Cm]mani

He[Cm]y palla ghar ki kanchi nani

Hey p[Cm]alla ghar ki kanchi nani

M[D#]uskurau che u[A#]u lajhai na[Cm]mani

H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah ha[Cm]h hah


K[Cm]ahiley ta kesha jhardai

K[Cm]ahiley ta aakha tardai

K[Cm]ahiley ta kesha jhardai

K[Cm]ahiley ta aakha tardai

K[Cm]ahiley ta kamar bhajdai

C[Cm]hamma chamma chamma naach dai

D[A#]uniya ko darra[Cm]i nammani


He[Cm]y palla ghar ki kanchi nani

Hey p[Cm]alla ghar ki kanchi nani

M[D#]uskurau che u[A#]u lajhai na[Cm]mani

H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah hah h[Cm]ah


Kahiley t[Cm]a chahana mai

Kahiley t[Cm]a bahana mai

Kahiley t[Cm]a chahana mai

Kahiley t[Cm]a bahana mai

Ali ali a[Cm]li gardai

Masiki[Cm]dai auxa cheu mai

D[A#]uniya ko dar[Cm]rai namani


He[Cm]y palla ghar ki kanchi nani

Hey p[Cm]alla ghar ki kanchi nani

M[D#]uskurau che uA#]u lajhai na[Cm]mani

H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah ha[Cm]h hah

H[Cm]e hehae[F]hee hee

H[A#]ah hah hah h[Cm]ah

H[Cm]aaa haha[F]haa haa

H[A#]ah hah hah h[Cm]ah
More Chords from Sagar Ale Magar

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com