Ram Krishna Dhakal
Bishai Diye Pani
Ram Krishna Dhakal
Ram Krishna Dhakal
  • 163 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Intro:
(Bishai Diye Pani Timle Amrit Thani Piedinthe)-2
(Dhungai Diye Pani Timile Fula Samjhi Liedinthe)-2
Birsanelai Ke Garnu Khai Aafno Nasamjhe Pachhi
Bolda Pani Bata Lagne Parai Vai Sochepachhi
(Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya)-2


Verse:1
Runchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aafai Ruda
Ho Ho Runchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aafai Ruda
Marchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aklo Huda
Santwanalw Rajhau Vanthe Aafu Aklo Vaye Pachhi
Na Ta Wari Na Ta Pari Bichama Nadi Bahepachhi
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya


Verse:2
Samjhinthe Ma Yo Mayama Harek Pal Khusi Hunchha
Ho Samjhinthe Ma Yo Mayama Harek Pal Khusi Hunchha
Tara Kina Yai Mayale Sadhai Malai Chota Dinchha
Kun Dinko Dasha Raichha Ghatai Ghatako Khata Vo
Sirani Nai Vijaune Aaushi Jasto Rata Vo
(Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya)-4
Chords
Intro:
[G]Bishai Diye Pan[Em]i Tim[C]le Amrit Tha[Am]ni Piedinth[G]e
[G]Dhungai Diye Pa[Bm]ni Timi[C]le Fula Samj[D7]hi Liedinth[G]e
[G]Birsanelai Ke Garnu Kha[Am]i Aafno Nasamjhe Pachh[G]i
[G]Bolda Pani Bata[Bm] Lagne P[C]arai Vai [D7]Sochepachh[G]i
[G]Runu Siwaya[Bm] Arko Ch[C]haina[D7] Upaya[G]
[G]Runu Siwa[Am]ya Arko Chhai[D7]na Upaya[G]

Verse:1
[G]Runchhan Aru Ki[Em]na Bha[F#]nthe Thaha Paye Aafai Rud[G]a
[G]Marchhan Aru Kin[Em]a Vanthe Thaha P[Am]aye Aklo Hud[G]a
[G]Santwanalw Raj[C]hau Vanthe Aaf[D7]u Aklo Vaye Pachh[G]i
N[Gm]a Ta Wari Na Ta Pa[G]ri Bichama Nad[Em]i Bahepachhi[G]
[G]Runu Siwaya Ar[Am]ko Chha[D7]ina Upay[G]a

Verse:2
[G]Samjhinthe Ma Yo[Em] May[F#]ama Harek Pal Khusi Hunchh[G]a
[G]Tara Kina Yai Ma[Em]yale Sadhai Mala[Am]i Chota Dinch[G]ha
[G]Kun Dinko Dasha Raichh[C]a Ghatai Ghat[D7]ako Khata Bh[G]o
[Gm]Sirani Nai Vijaune [G]Aaushi Jasto R[E]at Bho [G]
([G]Runu Siwaya Ar[Am]ko Chha[D7]ina Upay[G]a)-4
More Chords from Ram Krishna Dhakal

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com