Almoda Rana Uprety, The Cartoonz Crew
Kaile Bhetne Khai
Almoda Rana Uprety
Almoda Rana Uprety
  • 97 credits
  • 4 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Ke bachaula khai maya ke bachaula khai 
Mutu tukra bhaye maya mutu tukra bhaye)x2
Timi uta ma yeta kasari bujhnu hai
Jindagi le kaha puryayo ke garne
(Kahile bhetne khai)x2

Verse:1

(Ke garaula khai maya ke garaula khai
Eklai eklai bhaye maya eklai eklai bhaye)x2
Timi uta ma yeta kasari bujhnu hai
Samaya le kaha puryayo ke garne
(Kahile bhetne khai)x2

Verse:2

Hijo ko samjhana dekheka sapana
Ti mitha yaad haru kasari birsu khai
Ke bachaula khai maya ke bachaula khai
Mutu tukra bhaye maya mutu tukra
(Kahile bhetne khai)x2
Ke bachaula khai
Mutu tukra bhaye
Eklai eklai bhaye
Chords
(K[Am]e bachaula khai maya 
K[C]e bachaula k[G]hai
M[Am]utu tukra b[F]haye maya
M[C]utu tukra b[G]haye)x2
T[F]imi uta m[C]a yeta
K[Dm]asari bujhnu h[G]ai
J[F]indagi le k[C]aha puryayo k[Dm]e garne
(K[G]ahile bhetne k[Am]hai)x2

Verse:1

(K[Am]e garaula k[F]hai maya
K[C]e garaula khai
E[Am]klai eklai bh[F]aye maya
E[C]klai eklai bh[F]aye)x2
T[F]imi uta m[C]a yeta
K[Dm]asari bujhnu h[G]ai
S[F]amaya le k[C]aha puryayo k[Dm]e garne
(K[G]ahile bhetne k[Am]hai)x2

Verse:2

H[Dm]ijo ko samjhana
D[Em]ekheka sapana
T[F]i mitha yaad haru
K[G]asari birsu khai
(Ke bachaula k[Am]hai maya)x2

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com